Kvalifikace

Vzdělání, zkušenosti, odborná praxe

 • Maturita z oboru pedagogiky, psychologie ad.
 • r.1982/83 Logopedický kurz pro výkon logopedické péče v rezortu školství. Rozsah 96 hodin. Okresní pedagogické středisko, Liberec
 • r. 1988/89 Kurz pro logopedické asistentky pro rezort školství a zdravotnictví. Rozsah 80 hodin.Krajský pedagogický ústav Ústní n.L., Krajský ústav národní zdraví Ústí n.l.
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitelky MŠ – PedF UK Praha
  ZZ: logopedie, psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika
 • Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika – PedF UK Praha
  SZZ: logopedie, psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika
 • Magisterské studium: Speciální pedagogika – MU Brno
  SZZ: logopedie, surdopedie, pedagogika, psychologie, speciální pedagogika předškolního a školního věku
 • Rigorózní zkouška – speciální pedagogika UJAK Praha

Kurzy

 • 1996 Kurz prevence poruch učení v MŠ. Rozsah 8 hodin.
 • 1996 Rodinná a sexuální výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. Rozsah 16 hodin. Pragouniversa s.r.o. Praha
 • 1996 Nové trendy v péči o děti s více vadami, s autismem…Rozsah 16 hodin. Pragouniversa s.r.o. Praha
 • 1996 Respektovat a být respektován. Rozsah 15 hodin. Pedagogické centrum Liberec
 • 1996 Základy grafologie. Rozsah 20 hodin. Pragouniversa s.r.o. Praha
 • 1997 Komunikativní dovednosti v MŠ. Rozsah 60 hodin. Středisko služeb školám, Liberec
 • 1998 Komunikativní dovednosti na ZŠ. Rozsah 60 hodin. Středisko služeb školám, Liberec
 • 1999 Manažerské dovednosti pro školský managament . Rozsah 55 hodin. Středisko služeb školám. Liberec
 • 2000 Manažerské dovednosti pro školský managament. Rozsah 60 hodin. Středisko služeb školám, Liberec
 • 2001 Relaxace a masáž pomocí míčků. Rozsah 5 hodin. Pedagogické centrum, Liberec
 • 2006 Výchova k psychické odolnosti předškolních dětí. Rozsah 8 hodin. NIDV Liberec
 • 2009 Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice. Rozsah 5 hodin, CVLK Liberec
 • 2009 Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. Rozsah 6 hodin. NIDV Liberec
 • 2010 – Mezinárodní odborné sympozium : Umělecké terapie v logopedii a sociálních službách ( Mezinárodní den porozumění koktavosti). Rozsah 16 hodin. Občanské sdružení Logo, Asociace klinických logopedů. Brno
 • 2012 -Mezinárodní seminář IPS, Školní program INPP – neurofyziologická psychologie, rozsah 8 hodin. Institut psychoterapie a socioterapie, Bratislava

Odborná praxe

 • 36 let praxe ve školství, z toho 33 let ve speciálním školství a 22 let ve funkci ředitelky mateřské školy se speciálními třídy do 31.7. 2012.
 • 1982 – 1985 výkon logopedické praxe při Pedagogicko psychologické poradně v Liberci
 • 1994 – 1996 činnost v logopedické poradně při ŠÚ (Školský úřad) v Liberci, supervize pro MŠ se speciálními třídami
 • 2004 – 2011 vedení Metodického centra pro oblast speciální pedagogiky pro mateřské školy v Libereckém regionu.
 • r. 2011 – ocenění KÚLK ( Krajský úřad Libereckého kraje) za dlouholetou speciálně pedagogickou činnost v rezortu školství.
 • Od 1.1.2006 provozuji Soukromou speciálně pedagogickou- logopedickou poradnu v Liberci.
 • V akademickém roce 2007/ 08 -externí spolupráce s Pedagogickou fakultou TU v Liberci. Vypracovala jsem sylabus Didaktiky I, II. (akreditace MŠMT).
 • Po dobu 14 let zajišťuji praxi studentkám oboru speciální pedagogiky a sociální práce Pedagogické fakulty TUL.

 Odborná činnost publikační

 • r. 1990 – autorka metodiky „Hra na zobcovou flétnu pro děti s vadami řeči v MŠ“
 • r. 1991 – představení metodiky na konferenci LSMS (Logopedická společnost Miloše Sováka), sborník z konference
 • r. 1991 – Předškolní výchova č. 3, roč. 91/92 – Hra na zobcovou flétnu v logopedické třídě
 • r. 2001 – Význam speciálně pedagogické diagnostiky pro práci s dětmi v mateřské škole – UK, Praha
 • r. 2004 – Speciálně pedagogická diagnostika jako faktor efektivity hry na zobcovou flétnu u dětí s narušenou komunikační schopností ve speciální třídě mateřské školy – MU, Brno
 • r. 2008 – Význam hudebně pohybových činností pro rozvoj dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku, UJAK, Praha

Výzkumná činnost

 • r. 1991 – 96 ověřování výše uvedené metodiky ve speciální třídě MŠ
 • r. 2001 – 2004 modifikace metodiky v rámci skupinové integrace s ohledem na převládající druhy NKS, využití metodiky jako stimulační a reedukační techniky u jednotlivých druhů NKS
 • r. 2006-07 zpracování metodiky jako součásti třídního vzdělávacího plánu speciální třídy MŠ