Kurz: Logopedický preventista – asistent

(s odbornou způsobilostí dle Čl. IV písm.c Metodického pokynu MŠMT z r. 2009)

Nabízím zájemcům kurz Logopedický preventista – asistent. Kurz byl od podzimu r. 2012 realizován již pětkrát, z toho v létě r. 2015 poprvé internátní formou – viz fotogalerie. Posluchačky byly spokojené s mírou poskytnutých a osobně vyzkoušených praktických rad a návodů (viz Reference). Vzhledem k poskytovaným dotacím z MŠMT na logopedickou prevenci v rámci MŠ, ZŠ, považuji tento kurz za výhodnou investici se zárukou získání praktických dovedností.

Logopedický asistent nemůže provádět nápravu řeči bez supervize odborného logopeda. Prevenci však může vykonávat každá učitelka v rámci rozvoje jazykových kompetencí dle RVP. Jedná se o praktický kurz, který nabídne metodické a vývojové souvislosti. Kurz je akreditován. Po závěrečném testu obdrží každá posluchačka osvědčení. Lektorka nabízí Metodický materiál pro rozvoj správné výslovnosti – obsahuje konkrétní náměty k jednotlivým hláskám včetně rozvoje fonematického sluchu, rytmizace, grafomotoriky atd.( není v ceně kurzu)

Aktuální informace pro zájemce o kurz

MŠMT změnilo název kurzu: Primární logopedická prevence a časovou dotaci: 60 hodin, z toho 40 hodin teorie a 20 hodin praxe, vykonané na zvolených školských zařízeních.

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence

Lektoři: PhDr. Zdeňka Kholová
Termíny:

4.10.2024 8:45-16:00 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – středisko pro vzdělávání dospělých, 3. patro, č. dveří 306
5.10.2024 9:00-16:00 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – středisko pro vzdělávání dospělých, 3. patro, č. dveří 306
18.10.2024 9:00-16:00 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – středisko pro vzdělávání dospělých, 3. patro, č. dveří 306
19.10.2024 9:00-16:00 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – středisko pro vzdělávání dospělých, 3. patro, č. dveří 306
1.11.2024 9:00-16:00 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – středisko pro vzdělávání dospělých, 3. patro, č. dveří 306
22.11.2024 9:00-16:00 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – středisko pro vzdělávání dospělých, 3. patro, č. dveří 306
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření: Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Koordinátor: Irena Novotná, DiS.
Popis kurzu: Celková hodinová dotace: 60 vyuč. hodin

Do kurzu mohou nastoupit pouze zájemci s pedagogickým vzděláním (maturita z pedagogiky, VŠ v pedagogickém oboru, případně úspěšně absolvované kvalifikační studium “Studium pro asistenty pedagoga” – s maturitou).

 

MODUL I:  Systém logopedické péče
Logopedie jako vědní obor, okruh působnosti.
Význam logopedie. Systém logopedické péče v ČR ( rezort zdravotnictví, logopedická péče ve školství). Logopedická intervence. Klinický logoped x logopedický preventiva.
Mezirezortní spolupráce. Spolupráce Logopedie s nemedicínskými obory. Spolupráce s medicínskými obory.
Metodické doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Logopedická péče ve školách, ve školských poradenských zařízeních, personální zabezpečení.
Systém podpůrných opatření ve školství. Logopedická péče v systému vzdělávacích programů ( RVP, ŠVP, IVP)

MODUL II.  Ontogenetický vývoj řeči
Lidská řeč, jazyk – definice pojmů ve vztahu k Logopedii.
Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči. Principy a faktory osvojování řeči, vývojová hlediska osvojování řeči.
Vztah motorika – řeč – myšlení.  Primární význam motoriky – senzomotorická fáze kognitivního vývoje dítěte. Sluchová percepce, sluchová diferenciace. Zraková percepce a diferenciace. Význam výše uvedené percepce pro správný vývoj řeči. Koncept podpory rozvoje dětské řeči.
Základní znalosti o mluvních orgánech: výkonný orgán řeči x vlastní orgán řeči – důležitá mozková centra pro správný vývoj řeči.
Respirační, fonační a artikulační ústrojí, anatomie a fyziologie.
Základní charakteristika českých hlásek. Fonetika – základní poznatky. Soustava českých hlásek – samohlásky, souhlásky.  Fyziologické tvoření hlásek.

MODUL III. Fyziologický a narušený vývoj řeči.
Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnost- definování, klasifikace – přehled nejčastějších druhů NKS.
Pedagogické přístupy k dětem s NKS, spolupráce se školským poradenským zařízením, (SPC pro děti s NKS), s rodiči. Podpůrná opatření v rámci inkluzívního prostředí třídy. Realizace PO v rámci jednotlivých stupňů.
Orientační logopedické vyšetření – vymezení pojmu.
Anamnéza – osobní anamnéza, rodinná anamnéza, lékařská či jiná odborná dokumentace
Motorika – orientační zkouška hrubé, jemné motoriky, vyšetření laterality
Sluchová percepce – orientační sluchová zkouška, fonematický sluch, verbální sluchová paměť
Orientační vyšetření mluvidel – stav mluvidel, dentice, jazyková uzdička, apod. …motorika mluvidel
Orientační zkouška dýchání
Orientační vyšetření výslovnosti, slovní zásoby, artikulační obratnosti
(verbální dyspraxie), řečového projevu
Orientační zkouška zrakové percepce – zrak. analýza, syntéza, zrak. diferenciace
Oslabení ve zkouškách OLV- Specifický logopedický nález, Specifické poruchy učení. Integrace, inkluze dítěte s NKS.

MODUL IV.  Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
Rozvoj komunikačních schopností v komplexním rozvoji osobnosti dítěte.
Metody a postupy rozvoje hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky.
Orientace v tělesném schématu.  Konkrétní hry a náměty.
Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení.
Rozvoj sluchové percepce – vnímání a diferenciace zvuků, fonémů, rozvoj fonematického sluchu. Rytmická cvičení.
Rozvoj prostorové a časové orientace. Didaktické hry, praktické ukázky.
Stimulace podpory rozvoje komunikační schopnosti – obsahová a zvuková složka, gramatická a pragmatická rovina.
Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy, dokumentace.
Zásady vypracování individuálního vzdělávacího programu.

MODUL V:  Pedagogická praxe – 20 hodin
Aplikace poznatků získaných v průběhu teoretické části studia ve své přímé práci s dětmi, vedení záznamů o konané praxi, zpracování kazuistiky. Praxi účastníci vykonají v doporučených MŠ, ZŠ.

 

 

 

Poplatek: 8 000 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: 22. 11. 2024 se koná závěrečná zkouška! Praxe musí být vykonána v období od 4. 10. 2024 do 1. 11. 2024! Do 8. 11. 2024 musí být SCHVÁLENA závěrečná práce!